A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Creating default object from empty value

Filename: models/theme_m.php

Line Number: 142

ࡱ> 02-./'`'Z%bjbjLULU'kL.?.?eX% NNN$rZiZiZiPi$i$r Vkkkkln0nn $ahɥ<DNovnvn@ooDklbŠ̅̅̅ok8k̅o̅̅6kk U?ZitvғҔL ۠0 r~4&N ̅oooDD\pooo oooorrrBVVrrrVVrrr PRITARTA Varnos rajono savivaldybs tarybos 2019 m. kovo 26 d. Nr. T-VIII-1165 VARNOS PASAKOS VAIKr LOP`ELIO-DAR}ELIO 2018-rJr METr VEIKLOS ATASKAITA .STAIGOS PRISTATYMAS. Varnos Pasakos vaiks lopaelis-dar~elis /steigtas 1974 m. spalio 25 d., Varnos rajono valdybos 1974 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr. 19. Veiklos prad~ia 1975 m. vasario 24 d. 1974 m. spalio 25 d. /staigai suteiktas Pasakos pavadinimas. Lopaelis-dar~elis yra Varnos rajono savivaldybs biud~etin /staiga, turinti vieaojo juridinio asmens status. .staigos kodas 190089747. Pagrindin veiklos rkais ikimokyklinis ir prieamokyklinis ugdymas. Kontaktin informacija: Lopaelio-dar~elio adresas: Dzkks g. 11, 65173 Varna. Elektroninis paatas darzelis.pasaka@varena.lt Svetains adresas www.varenospasaka.lt; Tel. 8 691 37 731. .staigos vadovas. Nuo 2016 m. baland~io 1 d. lopaeliui-dar~eliui vadovauja direktor Rosita Janina Svetikien. Grups ir ugdytiniai. Grups ir vidutinis vaiks skai ius mokslo mets prad~ioje Ugdymo programos pavadinimasGrupis skai iusVaiks skai ius2017-2018 m. m.2018-2019 m. m.2017-2018 m. m.2018-2019 m. m.Ikimokyklinio ugdymo76139104Prieamokyklinio ugdymo233661Ia viso: 99175165 Vaiks skai iaus kaita. 2018 m. pabaigoje turjome 175 vaikus. `iuo metu lopael/-dar~el/ lanko 176 vaikai. Projektinis viets skai ius 170. 29 vaikai turi kalbos ir komunikacijos sutrikims. Jiems pagalb teikia logopedas. 10 vaiks, turin is vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius, pagalb teikia logopedas ir neformaliojo ugdymo (kkno kultkros) mokytojas. Dviems specialisjs poreikis vaikams perkame specialiojo pedagogo paslaugas ia Varnos avietimo centro pedagogins psichologins tarnybos. Vaiks lankomumo duomenys. Vaiks lankomumas fiksuojamas kiekvien mnes/. Atlikta metin lankomumo analiz: Lankyts diens skai ius per metus32724Praleists diens skai ius per metus, ia js 18 949 Dl ligos8345 Dl kits prie~as is 11 6041.4. Lopaelio-dar~elio darbuotojai. Ugdymo /staigoje dirba 38 darbuotojai ia js 21 pedagogs, visi atestuoti. .staigoje patvirtinti 35,82 etatai. Lopaelio-dar~elio vadovai (direktorius, pavaduotojas)Mokytojai, aukltojai, prieamokyklinio ugdymo pedagogai Mokytojs, aukltojs padjjai LogopedaiKiti administracijos darbuotojaiPagalbinis personalasEtats skai- iusDarb-uotojs skai- iusPeda-gogs etats skai ius Dar-buo-tojs skai -iusEtats skai- iusDar-buo-tojs skai -iusEtats skai- iusDar-buo-tojs skai- iusEtats sk.Darbuo-tojs skai iusEtats skai- iusDar-buo-tojs skai- ius2216,82171011111,524,55 Aukatj/ universitetin/ iasilavinim turi 13 pedagogs, tai sudaro 65% bendro pedagogs skai iaus. Pagal kvalifikacines kategorijas: 7 pedagogai metodininkai, 9 pedagogai turi vyr. aukltojo kvalifikacines kategorijas. Dirba 2 meninio ugdymo (muzikos, dails) mokytojai, neformaliojo ugdymo (kkno kultkros) mokytojas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. `vietimo /statyme nebeliko nuostatos dl vadovs, js pavaduotojs ugdymui, ugdym organizuojan is skyris vedjs privalomos atestacijos ir jiems nebesuteikiamos vadybins kvalifikacins kategorijos. Lopaelio-dar~elio finansavimas. 2017 ir 2018 metais ugdymo programs /gyvendinimui, ugdymo slygs u~tikrinimui buvo skirtos laos: Finansavimas2017 m. laos (tkkst. Eur)2018 m. laos (tkkst. Eur)Savivaldybs biud~etas200,6205,8Mokinio krepaelis124,6159,7Bendrosios dotacijos kompensacija15,93,9Spec. laos41,442,9Sveikatos programa0,70,89Aplinkos apsaugos programa0,40,0Nemokamas maitinimas0,81,0Kompleksins pagalbos programa 1,60,72 proc.0,80,6Vieaieji darbai5,31,2I` VISO 419,4416,9 2018 m. panaudotos laos: Ialaids pavadinimasSavivaldybs biud~eto laos (tkkst. Eur)Mokinio krepaelio laos (tkkst. Eur)Ikimokyklinio krepaelio laos (tkkst. Eur)Specialisjs programs laos (tkkst. Eur)Darbo u~mokes iui133,021,094,8Socialinio draudimo /mokoms40,96,428,9Mitybai2,738,5Medikamentams 0,3Ryais paslaugoms0,5Kitoms prekms1,44,72,74,4Komunalinms paslaugoms24,6Kitoms paslaugoms 0,50,10,3Aprangai ir patalynei (skalbimui)0,7Ilgalaikio turto einamajam remontui1,0Kvalifikacijos klimui0,20,10,7I` VISO205,832,3127,442,92 proc. gyventojs pajams mokes is paramos 2018 m. gavome 602,43 Eur. Ia viso turime 2053,54 Eur. Gautas laas planuojame panaudoti virtuvs baldams /sigyti, saugaus eismo edukacins erdvs dar~elio kieme /rengimui. Moktinos ir gautinos sumos 2018 m. pabaigoje: Debetas, EurKreditas, EurPaaiakinimai VSDFV prie SADM72,94Priskai iuotas socialinis draudimas 9 proc.Antstol Tereza Gerasimovi 49,72Vykdomieji raataiUAB BIT Lietuva0,79Priskai iuota ryais paslaugsUAB Aglaja 53,77Priskai iuota u~ skalbimo paslaugasUAB Varnos vandenys 187,10Priskai iuota u~ vanden/ UAB Varnos ailuma 3356,42Priskai iuota u~ aildymUAB Imlitex 143,43Priskai iuota u~ elektrAB Energijos skirstymo operatorius 200,28Priskai iuota u~ elektrAB Lietuvos paatas 3,71Priskai iuotas /moks administravimasUAB Antagut 8,76 Priskai iuota u~ paslaugas UAB Algistata 154,81Priskai iuota u~ prekesI` VISO:4231,73 1.6. Tvs /naaai Tvai u~ vaiko ialaikym lopaelyje-dar~elyje mokjo pagal Varnos rajono savivaldybs tarybos 2012 m. gegu~s 29 d. sprendimu Nr. T-VII-428 patvirtint Atlyginimo u~ vaiks, ugdoms pagal ikimokyklinio ugdymo program ialaikym /staigose, kuris savinink yra Varnos rajono savivaldyb, tvarkos apraa , jo pakeitimus ir papildymus. .sigaliojus aiai tvarkai tvai skyr laas ne tik maitinimui, bet ir aplinkos turtinimui. Su ikimokyklinio ir prieamokyklinio am~iaus vaiks tvais yra sudaromos sutartys. Jose atsispindi tvs ir ugdytojs /sipareigojimai dl ugdymo slygs u~tikrinimo, ugdymo programos vykdymo, vaiks lankomumo ir mokes io u~ vaiko ialaikym. LOP`ELIO-DAR}ELIO VEIKLA. .staigos veikla buvo vykdoma /gyvendinant lopaelio-dar~elio 2018-2020 m. strategin/ veiklos plan, 2018 m. metin/ veiklos plan bei dar~elio ikimokyklinio ir prieamokyklinio ugdymo programos u~davinius. Lopaelis-dar~elis pasirinks sveikos gyvensenos ugdymo krypt/. Esame Lietuvos ikimokyklinis /staigs asociacijos Sveikatos ~elmenliai nariai. Turime sveikatos konsultant. Aktyviai dalyvavome ir skmingai /gyvendinome Sveikatos labirintais sveikatos program, kuri finansavo rajono savivaldyb. Programos /gyvendinimui gavome 890 Eur. Vaiks gyvenim ir dienos ritm organizavome vadovaudamiesi Lietuvos higienos norma HN75:2016 .staiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieamokyklinio ugdymo program . Sudarme slygas specialisjs poreikis vaikams integruotai ugdytis bendrojo ugdymo grupse, teikiant specialij pedagogin pagalb. .staigoje veikia vaiko gerovs komisija, kuri teikia rekomendacijas tvams dl tolimesnio vaiks ugdymo, kurie turi elgesio ir emocijs sutrikims. Nuo 2011 m. dalyvaujame ES paramos programoje Pienas vaikams , nuo 2012 m. programoje Vaisiai jums . Sudarme palankias slygas iasilavinusios, aktyvios saugios ir sveikos visuomens ugdymui. Ugdymo kokyb u~tikrinome, stiprindami pedagogs profesin/ kapital ir modernizuodami avietimo /staigos aplink. Ugdymo aplink turtinome /sigydami IK technologijs, edukacinis, ugdomsjs, mokomsjs priemonis, sporto inventoriaus, muzikos instruments. Ugdym vykdme ianaudodami /staigos erdves, keisdami ugdymo aplink (koridoriai, sals, dar~elio kiemas). .staigos prieamokyklinio ugdymo grups ir komanda dalyvavo projekte LL3 ,,Ryaiai ir santykiai, siekiant grups/klass kiekvieno vaiko/mokinio pa~angos . Sukkrme vertinimo ir /sivertinimo sistem, /traukme ugdytinis tvus. Bendravome ir bendradarbiavome su rajono prieamokyklinio ugdymo pedagogais ir vaikais. Tobulinome ugdymo kokyb. Stiprinome ir pltojome ikimokyklins /staigos ir aeimos partneryst. Sudarme ir sukkrme optimalias slygas ugdymosi procesui gerinti. Tenkinome kiekvieno vaiko individualius poreikius. Ugdme sveikatos ir saugios gyvensenos /gkd~ius. Ugdymosi veikla buvo individualizuojama ir diferencijuojama. Kartu su aeima kkrme aplink, skatinan i vaiko asmenybs sklaid, siekme padti vaikui /gyti kasdieniniam gyvenimui bei skmingam ugdymuisi mokykloje bktins kompetencijs. Tvai buvo nuolat konsultuojami, teikiamos rekomendacijos, vyko tvs susirinkimai, bendri renginiai. Tvs pageidavimu nuo 2018 mets rugsjo 1 d. veikia Varnos J. iurlionyts mens mokyklos muzikos mokymo u~simimai 5 - 6 mets vaikams, kuriuos veda mens mokyklos mokytoja. Nuo 2018 mets spalio 1 dienos vyksta angls kalbos pamokls, kurias veda ateinanti mokytoja. Dauguma tvelis yra aktyvks ugdomosios veiklos, tradicinis aven is, iavyks pagalbininkai ir dalyviai. Didel dalis tvs aktyviai domisi grupis skelbims lentoje ir internete publikuojama informacija, kita dalis renkasi individualius pokalbius. .staiga dalyvavo projekte ,,Bkk aktyvus-bksi sveikas Nr. LT-PL-1R-081, kuris buvo /gyvendinamas pagal 2014-2020 mets Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos per sien program. Projekto metu vyko /vairks u~simimai ugdytiniams, pedagogams, iavykos / Alyts, Veisiejus, Lenkij. 2018-03-20 dien 16 dar~elio ugdytinis ir 2 pedagogai vyko / Suvalkus dalyvauti Lenkijos-Lietuvos Olimpinje ~aidims dienoje, skirtoje jauniesiems atletams. 2018-03-28 d. Druskininkuose vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo visi projekto partneriai ia Alytaus, Lazdijs, Druskininks, Varnos, Suvalks. `io projekto metu buvo /sigyta ilgalaikio materialiojo turto u~ 27104,00 Eurus (daugiafunkciniai ~aidims kompleksai, karusel horizontalus suktukas, automobilis ,,Auto mini , namelis, /rengti lygsvaros klik is ruo~ai, karstykls ,,}irafa ), trumpalaikio materialiojo turto u~ 6619,83 Eurs (vaikiaki treniruokliai, aiaurietiako jimo lazdos, sporto inventorius, krepainio stovas, kamuolis rinkinys, suoliukai, aiukalis, smlio d~s ir kt.). Aktyviai ir gausiai dalyvavome rajoniniuose ir Respublikiniuose renginiuose, skirtuose Lietuvos 100 me iui. Vasario mnes/ vyko sveikos gyvensenos savait, ,,Voveriukai u~ sveikat , kuri koordinavo Voveriuks grups pedagogai. Lopaelio - dar~elio ugdytiniai vykd /vairis veikls: akcij ,,Savait be saldumyns , pieainis paroda ,,Augam stiprks ir sveiki, kai sportuojame visi , sportin pramoga su tvais ,,D~iaugiuosi visada, kai sportuoju su aeima , tarp grupis sportin pramoga ,,Greitosios roguts , sportin pramoga ,,Juokis, ~aisk ir sportuok . Dar~elyje sudarytos slygos vaiks saviraiakai ugdytis. Dirbama pagal pasirinkt krypt/, /sitraukiama / naujus ir tsiami ankstesni Respublikiniai projektiniai renginiai: Respublikinis projektas Visa Lietuva skaito vaikams ; Respublikinis ,,Ma~sjs knygs bi iulis festivalis 2018 (vaidinome pasakas: E. Mie~elai io ,,Zuikis Puikis , J. Marcinkevi iaus ,,Grybs karas ); Respublikin paroda konkursas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo /staigoms (lopaeliams-dar~eliams), dar~eliams-mokykloms ,,Pasaka ,,Mes ~ems draugai ; Respublikinis projektas Kaip surasti Lietuv 2018? ; Respublikinis projektas Lietuvos ma~sjs ~aidyns (organizatoriai LTOK, RIUKKPA); Respublikinis projektas Sportuojanti mergait ^ (:lz|RBd n v "^""##%%<&d&j&&& ((2(V(X(((((((Ϻ᩠hn)FB*CJaJphhn)FCJ\aJhn)F5CJaJhn)FB*ph hn)F5hn)FCJaJhn)FB*ph hn)F\hn)FCJaJ hn)F7 hn)F5\hn)F5CJaJh hhn)Fhn)F:8  p ` `*$If$dha$ $ & Fdha$ $dhxa$ & Fex^e`$a$$a$gd$>%X%"Bb{{$If$G$Ifmkd$$If4FA&`fp  44 lap $$Ifa$b\SSSS $$Ifa$$Ifkd$$If4rAZ&44 lap2 c]TTTT $$Ifa$$Ifkd$$IfrAZ&44 lap2  $(08c]TTTT $$Ifa$$Ifkd$$IfrAZ&44 lap28:<XT,naZRRRH? dh$If $dh<a$$dha$$<a$kd$$IfrAZ&44 lap2nz|V`NSkd.$$If044 lalpSkd$$If044 lalp dh$If`bD&ND=$xa$ $dhxa$Skd$$If044 lalp dh$IfSkd$$If044 lalp&Z@BV $$Ifa$ HJICCCCCC$Ifkd,$$Ifֈ 7KS &6=544 lap<Jx*Ttf $dha$Ff $$Ifa$Ff. $Iff "`"$#>#Z#t######akkd$$IfFg&   44 lap $$Ifa$ $$Ifa$$xa$ $ & F dha$ $dhx`a$ ###$$$0$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lap $$Ifa$0$2$v$$$ $$Ifa$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lap$$$$$ $$Ifa$ $$Ifa$kkdd$$IfFg&   44 lap$$$$$ $$Ifa$ $$Ifa$kkd*$$IfFg&   44 lap$$(%0%8% $$Ifa$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lap8%:%d%l%t% $$Ifa$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lapt%v%%%%{ $$Ifa$$If $$Ifa$kkd|$$IfFg&   44 lap%%%&& $$Ifa$ $$Ifa$kkdB$$IfFg&   44 lap& &*&2&:& $$Ifa$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lap:&<&N&Z&f& $$Ifa$ $$Ifa$kkd$$IfFg&   44 lapf&h&j&&&''L'f''''($Ifdhkkd$$IfFg&   44 lap ((4(@(J(T(V(c]]]]U$G$If$IfkdZ$$IfrW K$ TT44 lap2V(X((((((c]]]]U$G$If$Ifkdf$$IfrW K$ TT44 lap2(((((((c]]UU]$G$If$Ifkdr$$IfrW K$ TT44 lap2(((()))c]]UUU$G$If$Ifkd~$$IfrW K$ TT44 lap2(())&)6)8)T)t)x)))))))@*P*R*******+.+++++,D-F----\.f.../$///0"0x0011x1111Z2f22222222(8蹪蹣 hn)F5\hn)F5B*ph hn)F\ hn)F5hn)FB*phhn)FB*phhn)F5B*CJ\aJphhn)F5CJ\aJhn)Fhn)FB*CJaJphhn)FCJaJ@))()0)2)4)6)c]]UUU$G$If$Ifkd$$IfrW K$ TT44 lap26)8)V)^)f)n)v)c]]]]]$Ifkd$$IfrW K$ TT44 lap2v)x))))))c]]UUU$G$If$Ifkd $$IfrW K$ TT44 lap2)))))))c]]]]U$G$If$Ifkd!$$IfrW K$ TT44 lap2))B*J*L*N*P*c]]UUU$G$If$Ifkd"$$IfrW K$ TT44 lap2P*R******c]]UUU$G$If$Ifkd#$$IfrW K$ TT44 lap2*******c]]]]U$G$If$Ifkd$$$IfrW K$ TT44 lap2**+++&+0+cZTTTT$If $$Ifa$kd%$$IfrW K$ TT44 lap20+2+,,B-D-F-cUUNNF$G$If$xa$ $dh`a$kd&$$IfrW K$ TT44 lap2F-`-|------ .f`X``$G$If$Ifkd'$$If\ C/$|8 44 lap( q$If $$Ifa$ .".Z.\.h..yskss$G$If$Ifkd($$IfF\ C/$|8 44 lap(......yskss$G$If$Ifkd)$$IfF\ C/$|8 44 lap(..//&/n/yskss$G$If$Ifkd*$$IfF\ C/$|8 44 lap(n/p/////yskss$G$If$Ifkd+$$IfF\ C/$|8 44 lap(//00$0X0yskss$G$If$Ifkd,$$IfF\ C/$|8 44 lap(X0Z0v0x000yskss$G$If$Ifkdn-$$IfF\ C/$|8 44 lap(00111H1yskss$G$If$IfkdX.$$IfF\ C/$|8 44 lap(H1J1v1x111yskss$G$If$IfkdB/$$IfF\ C/$|8 44 lap(1111142yskss$G$If$Ifkd,0$$IfF\ C/$|8 44 lap(4262X2Z2h22yskss$G$If$Ifkd1$$If\ C/$|8 44 lap(222222yphbW $$G$Ifa$$If$G$If $$Ifa$kd2$$IfF\ C/$|8 44 lap(2222*8,8`8b8d8<yrme_TOOeH$a$ $ & F dha$]$dha$dh$xa$kd2$$IfF\ C/$|8 44 lap( (8,8^8d8OW*XZ\^:_V_d`atHJXZ V\^JLdhj4:<`b^df rZ^Z^nU hn)F\hn)FB*\phhn)F hn)F5\ hn)F5X<>$@@xDpIKMOXX\\]^<_h``za@j $ & Fdha$ $hdh`ha$ H$dh`a$H$dha$$dh5$9D`a$ $dh5$9Da$$dha$ bksima olimpiet (RIUKKPA); Respublikin ikimokyklinio ir prieamokyklinio ugdymo /staigs pieainis paroda ,,Pilna krait grybs , skirta Grybs aventei ,,Geltona, ~alia, raudona ; Respublikinis projektas ,,Sportuojantis koridorius (veikla vykdoma koridoriuje); Respublikinis II tradicinius aokius puoseljantis Lietuvos mokykls konkursas Visa mokykla aoka (gavome Lietuvos Nacionalinio Kultkros Centro specialsj/ priz u~ originali vaizdin med~iag). Visa veikla buvo grind~iama demokratiakumo, humaniakumo, komandinio darbo, individualumo ir integracijos principais. Prieamokyklinio am~iaus vaikams ugdymo proces organizavome vadovaudamiesi avietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrj prieamokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ikimokyklinio ugdymo proces organizavome vadovaudamiesi atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa Vaikysts takeliu , kuriai 2017 m. rugpjk io 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-743 pritar Varnos rajono savivaldybs taryba. Susitarme su pedagogmis dl individualaus kiekvieno vaiko pa~angos poky io stebjimo, vertinimo bkds. Lopaelio grups ir trime iai ugdytiniai vertinami pagal 18 sri is, kiekvienam sudarant pasiekims pa~angos diagram. Keturme iai vertinami pagal 18 ugdymo sri is, 3 mets laikus (/sigijome pasiekims knygeles YGA GA keturme iams). Penkiame iai vertinami kiekvieno mn. paskutin savait, pagal 18 ugdymo sri is, 6 u~duotis, brai~ant diagram pasiekims knygelje (/sigijome pasiekims knygeles penkiame iams PI KA). Prieamokyklinukai vertinami 2 kartus per metus - ruden/ ir pavasar/, pagal 18 ugdymo sri is, 5 kompetencijas (/sigijome pasiekims aplankus prieamokyklinukams OPA PA). Prieamokyklinio ugdymo trijs grupis ugdytiniai dalyvauja LL3 projekte, kuriame prioritetine pasirinkta socialin emocin kompetencija. Vertinimui naudojamas pasiekims aplanko ,,Linksmsjs knygelis siklomas vertinimas. Kasdienje veikloje ir/ar u~baigus savaits tem, darom pa~ang kiekvienas grups vaikas /sivertina pagal aviesoforo spalvas. Bendradarbiaujant su Varnos rajono seniknija, /staigos bendruomens nariais, buvo tvarkomas dar~elio kiemas iapjauti 7 uosialapiai med~iai, iarauti 7 po iapjovimo lik med~is kelmai, iarauta ir paaalinta dalis gyvatvoris, tose vietose pasta ~ol, apgenti lik med~iai, esantys dar~elio teritorijoje, iaravti ir sutvarkyti glynai, esantys prie dar~elio laiptinis. .kkrme saugios kaimynysts grup ,,Pasaka , kuri vienija 36 narius. Taip sprend~iame ugdymo /staigos aplinkos saugumo problemas, vyksta bendradarbiavimas tarp /staigos bendruomens ir policijos pareigkns. PARODOS, KONKURSAI, VIKTORINOS, AKCIJOS, `VENTS Eil. Nr.RenginysTrijs karalis avent Visuotin pilietin iniciatyva Atmintis gyva, nes liudija Sveikos gyvensenos savait Voveriukai u~ sveikat Akcija Savait be saldumyns U~gavnis avent }iema, ~iema, bk ia kiemo Kaziuko mugs grupse ir saljeParoda Varnos `vietimo centre ,,Mano kraato spalvos Paroda ,,Mano trispalvis papuoaalas Tarptautin vaiks gynimo dienos aventMamy is avents visose dar~elio grupse `eims avent Aa, mama ir ttis ,,Mano kraatas pats gra~iausias (Vasario 16 osios renginys dar~elio bendruomenei, kurio metu buvo ialankstyta 100 vnt. gervis, pagaminti 100 me io darbai ia sikls),,Mes u~ vaikyst (renginys skirtas SUP, korekcines ir logopedines pratybas lankantiems vaikams)Atsisveikinimo su ~aislais avent Pieainis paroda ,,Augam stiprks ir sveiki, kai sportuojame visi Akcija Aa bgu Sportin pramoga su tvais ,,D~iaugiuosi visada, kai sportuoju su aeima Sportin pramoga tarp grupis ,,Greitosios roguts Sportin pramoga ,,Juokis, ~aisk ir sportuok Renginys ,,Visa Varna aoka Dalyvavome Grybs avents eisenoje ,,Geltona, ~alia, raudona Akcijos: ,,Papuoak dar~elio kiem , ,,Papuoak savo mylim miest Varn Paroda MKC Advento kalendorius ir kt. EKSKURSIJOS, I`VYKOS, }YGIAI. Vyresnis ir prieamokyklinis grupis pedagogai vaikams organizavo edukacines iavykas:/ Varnos }ilvi io vaiks lopael/-dar~el/, / odontologijos kabinet, Karpiakis ~vrynl/, prieamokyklinukai vyko / Varnos PSPC, Lietuvos Respublikos VRM A. Barausko pasienio u~kard, Varnos prieagaisrin gelbjimo tarnyb, pagal Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekt Bkk aktyvus bksi sveikas vykome / olimpiad Lenkijoje. 3. LOP`ELIO-DAR}ELIO MISIJA, VIZIJA, TIKSLAS, U}DAVINIAI Misija tai dar~elis, kuriame pedagogai ir visa bendruomen vaiko pagalbininkai, vedliai padedantys jam augti, brsti, skleistis, tobulti, padti tapti laimingu geban iu /gyvendinti savo prigimtines galias, kur ugdymo procesas orientuotas / sveikatos vertybes bei kasdieniniam gyvenimui ir skmingam mokymuisi mokykloje bktins kompetencijs /sigijimui. Tai dar~elis, kuriame viskas kas daroma, daroma vaiks labui. Vizija vaikas, kuriam dar~elyje sudaromos visapusiakos slygos ugdytis, /gyti sveikos gyvensenos /gkd~is bei /pro is, laiku pasiekti mokyklin brand, taikant modernius metodus ir technologijas. Tikslas tobulinti ugdymo kokyb, stiprinant ir pltojant ikimokyklins /staigos ir aeimos partneryst, sudarant ir sukuriant optimalias slygas ugdymo(si) procesui gerinti, kiekvieno vaiko individualis poreikis tenkinimui, sveikatos ir saugios gyvensenos /gkd~is ugdymui. `io tikslo /gyvendinimui buvo iakelti 5 u~daviniai: 1. u~tikrinti kokybiak ugdomj veikl, avietimo pagalbos priemonis vykdym; 2. skatinti pedagogs atvirum naujovms ir inovacijoms ugdymo procese; 3. tobulinti vaiks sveikatos saugojimo /gkd~ius; 4. stiprinti pedagogs mokymosi mokytis kompetencij; 5. u~tikrinti pozityvs /staigos administracijos, pedagogs bendravim su tveliais, didinant js /sitraukim / /staigos veikl. 4. LOP`ELIO-DAR}ELIO SOCIALINIAI PARTNERIAI. Bendraujame ir bendradarbiaujame su Lietuvos Pasakos vaiks lopaeliais-dar~eliais, dar~eliais-mokyklomis, Vilkaviakio vaiks lopaeliu-dar~eliu Buratinas , Vilniaus vaiks lopaeliu-dar~eliu Pagrandukas , Druskininks vaiks lopaeliu-dar~eliu }ibut , Senosios Varnos Nykatuko vaiks lopaeliu-dar~eliu, Varnos }ilvi io vaiks lopaeliu-dar~eliu, Kauno ,,}elmenlio vaiks lopaeliu-dar~eliu, Varnos avietimo centru ir kt. 5. PEDAGOGr VEIKLA .staigoje dirba 21 pedagogas. Visi pedagogai pagal poreikius ir galimybes kl savo kvalifikacij - lank seminarus, mokymus, dalyvavo kits /staigs metodiniuose renginiuose, skait praneaimus, dalijosi darbo patirtimi, dalyvavo ir patys organizavo parodas. 2018 mets lapkri io 13 d. LTOK vyko konkurso Geriausio Lietuvos ikimokyklinio am~iaus vaiks kkno ugdytojs penketuko apdovanojimai, kuriuose buvo apdovanota mkss neformaliojo ugdymo (kkno kultkros) mokytoja Inga Bielevi ien. Konkurs organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Respublikin ikimokyklinio ugdymo kkno kultkros pedagogs asociacija ir Lietuvos mokinis neformaliojo avietimo centras. Ugdymui naudojome pedagogs sukurtas ugdomsias - lavinamsias priemones (IKT), kurios buvo pristatytos respublikinse konferencijose: Druskininkuose ,,Kokybiakas ikimokyklinis ir prieamokyklinis ugdymas vaikui raktas / jo skm ir , Varnoje ,,Vaiko asmenin kgtis: idjos, galimybs iaakkiai : Ma~sjs matematika , Saugus, kai moku ir ~inau , Aa saugus, nes ~inau ir Vilniuje metods mugje }aidims vaivorykat . Skaitme praneaim Bkk aktyvus bksi sveikas Druskininkuose Piets regiono metodinje praktinje konferencijoje Bkkim ~inomi ir matomi vardan vaiks sveikatos . Praneaim Sveikatos labirintais Kaune ,,Vaiks sveikatinimo veiklos aalies ikimokyklinse /staigose patirtis . Skaitme praneaim Ikimokyklinis ugdymas lauke Varnoje konferencijoje ,,Vaiko asmenin kgtis: idjos, galimybs iaakkiai . Tobulinome ugdymosi aplinks kkrimo, komunikacin ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Dalinoms gerj patirtimi tobulinant ikimokyklinio ugdymo kokyb. Vyko kolegialus bendradarbiavimas buvo stebimos veiklos, vyko aptarimai, atsi~velgus / kolegis pastebjimus, buvo tobulinamas ugdomosios veiklos planavimas. Sudaryta mokytojs ir pagalbos mokiniui specialists atestacijos programa 2018-2020 metams. 6. VADOVO VEIKLA FORMUOJANT IR KEI IANT .STAIGOS KULTjR Inicijavau edukacinis aplinks kkrim, pltojim ir apsirkpinim bktinomis mokymo priemonmis; Inicijavau C kategorijos darbuotojs veiklos vertinim; Skatinau pedagogus kelti kvalifikacij, dalyvauti metodiniuose u~simimuose; Palaikau ir tsiu lopaelio-dar~elio bendruomens naris dalyvavim Respublikinje ikimokyklinis /staigs darbuotojs asociacijos Sveikatos ~elmenliai veikloje; Subkriau komand strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui rengti; Sudariau darbo grup vidaus auditui atlikti; Kartu su buhaltere rengiau 2018 metams biud~eto smatos projekt; Inicijavau informacijos sklaid apie dar~elio veikl, renginius, aventes spaudoje, Pasakos vaiks lopaelio-dar~elio svetainje, socialiniuose tinkluose; Vadovauju pedagogs tarybai, atestacijos komisijai; Vykdau asignavims valdytojo funkcijas teiss akts nustatyta tvarka. 7. MOKYMO BAZS PATALPr POKY IAI (PRIEMONS, UGDYMO APLINKA). Dalyvaudami Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sien programos projekte Bkk aktyvus bkk sveikas , u~ 27104,00 eurs atnaujinome lauko /renginius, u~ 6619,83 vidaus sporto inventoris; Dviems lopaelio grupms /sigijome roletus; Penkioms lopaelio dar~elio grupms /sigijome ventiliatorius; Atnaujinome grupis veiklos kampelius, grupes aprkpinome bktiniausia metodine pedagogine, gro~ine literatkra, bktinomis priemonmis; Atnaujinome Boru~lis , Voveriuks , E~iuks grupis drabu~ines; .sigijome interaktyvi lent, vaizdo projektoris, neaiojam kompiuter/, kompiuterio kolonles; .sigijome edukacinis priemonis ugdyti komunikacin, sveikatos, menin, pa~inimo kompetencijas; Tvarkme /staigos kiem (iapjovme 7 uosialapius med~ius, iarovme 7 po iapjovimo likusius med~is kelmus, iarovme ir paaalinome dal/ gyvatvoris, tose vietose pasjome ~ol, apgenjome med~ius, esan ius dar~elio teritorijoje, iaravjome ir sutvarkme glynus, esan ius prie dar~elio laiptinis; Atlikome bktinus elektros ir santechnikos remonto darbus; Atnaujinome dal/ virtuvs inventoriaus. 8. AUDITAS Vadovaudamasi LR `vietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. /sakymu Nr. ISAK-1557 Dl ikimokyklinio ugdymo vidaus audito metodikos tvirtinimo , nuo 2007-2008 m. m. lopaelyje-dar~elyje pradtas vykdyti auditas. Kiekvienais mokslo metais atliekamas platusis ir giluminis auditas. Surinkti ir apibendrinti duomenys pristatomi lopaelio-dar~elio bendruomenei ir tarybai. Audito rezultatai panaudojami /staigos valdymo tobulinimui, paslaugs kokybs gerinimui. 9. LOP`ELIO-DAR}ELIO PROBLEMOS Bktinas pastato kapitalinis remontas; Bktinos vaizdo stebjimo kameros; Dar~elio teritorijoje pasenusios ir iakrypusios aaligatvis plytels, seni elektros stulpai; Bktinas virtuvs patalps ir /rangos atnaujinimas. Direktor Rosita Janina Svetikien PRITARTA Varnos Pasakos vaiks lopaelio-dar~elio tarybos 2019 m. vasario 4 d. protokolo Nr. 1    PAGE 2 ~"vv$Ifdh $dhxa$$dh5$9D`a$ $dh5$9Da$ $dh`a$ $ & Fdha$FFSkdz4$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd3$$If0Z"D 44 lapFHJFSkd5$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd 5$$If0Z"D 44 lapVXZFSkd7$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkdl6$$If0Z"D 44 lap ZFSkd^8$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd7$$If0Z"D 44 lapZ\^FSkd9$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd9$$If0Z"D 44 lapHJLF= $$Ifa$Skd:$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkdP:$$If0Z"D 44 lapfhjFSkdB<$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd;$$If0Z"D 44 lap8:<^FSkd=$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd<$$If0Z"D 44 lap^`bbFSkd>$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd4>$$If0Z"D 44 lapbdfFSkd&@$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd?$$If0Z"D 44 lapFSkdrA$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkd@$$If0Z"D 44 lap prtFAAdhSkdB$$If0Z"D 44 lap$If & F$G$IfSkdB$$If0Z"D 44 lap\|@B$ dh^a$Fdh H$dh`a$$dha$$a$$a$$d8a$> \br~!"#$$$$%%%% %%&%(%>%@%L%N%P%R%Z%򼶼h0J:mHnHu hn)F0J:jhn)F0J:Ujhn)FU hn)F\ hn)F\]!hn)FB*\]mHnHphsH hn)F5\hn)Fhn)FB*\ph'V 2  ^`$d^|x $ & Fdha$$ & Fdh^`a$$a$$dha$$dh5$9D`a$, `n,6!!""R""N#E & Fdhd$dha$$ & Fdh^`a$$ hhdh^ha$$ & F hdha$N####.$0$2$D$t$$$$$$%%% % %%%%%%%%%ICdhEdh^E & Fdh% %"%$%&%*%,%.%0%2%4%6%8%:%<%>%T%V%X%Z%CI5 00p1X. A!"7#S$S%77 20p1X. A!"7#S$S%77 $$If!vh55f5p#v#vf#vp:V 4+55f5p/ / / / ap$$If!vh55555#v#v#v:V 4+,55/ / / / ap2$$If!vh55555#v#v#v:V 555/ / / / ap2$$If!vh55555#v#v#v:V 555/ / / / ap2$$If!vh55555#v#v#v:V 555/ / / / ap2$$If!vh55#v#v:V ,,55/ / / / alp$$If!vh55#v#v:V ,,55/ / / / alp$$If!vh55#v#v:V ,55/ / / / alp$$If!vh55#v#v:V ,55/ / / / alp($$If!vh565=55555#v6#v=#v5#v#v#v:V 565=55555/ / / / ap<$$If!v h5555555#55 5 85 5 #v#v#v#v#v#v##v#v #v 8#v #v :V 555555#55 5 85 5 / / / / apxkdV$$If c 7ZKS 0#&#8000044 lapx$$If!v h5555555#55 5 85 5 #v#v#v#v#v#v##v#v #v 8#v #v :V 555555#55 5 85 5 / / / / apxkd $$If c 7ZKS 0#&#8000044 lapx$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap$$If!vh55 5 #v#v #v :V 55 5 / / / / ap $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2 $$If!vh5 5T55T5#v #vT#v#vT#v:V ,5 5T55T5/ / / / ap2$$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V 5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V 5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh5|5855 #v|#v8#v#v :V F5|5855 / / / / ap($$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / ap$$If!vh55D #v#vD :V 55D / / / / apMj@j .prastasis 1$A$*$/B*OJQJCJmH'sH'sH'PJ^JaJ_HtHTA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i@` .prastoji lentel :V 44 la 0k@0 Sraao nra :O: WW8Num1z0OJQJ^Jo(:O: WW8Num1z1OJQJ^Jo(:O: WW8Num1z2OJQJ^Jo(:O!: WW8Num2z0OJQJ^Jo(:O1: WW8Num2z1OJQJ^Jo(:OA: WW8Num2z2OJQJ^Jo(:OQ: WW8Num3z0OJQJ^Jo(:Oa: WW8Num3z1OJQJ^Jo(:Oq: WW8Num3z2OJQJ^Jo(:O: WW8Num4z0OJQJ^Jo(:O: WW8Num4z1OJQJ^Jo(:O: WW8Num4z2OJQJ^Jo(:O: WW8Num5z0OJQJ^Jo(:O: WW8Num5z1OJQJ^Jo(:O: WW8Num5z2OJQJ^Jo(BOB WW8Num6z0B*phOJQJ^Jo(BOB WW8Num6z1B*ph3fOJQJ^Jo(:O: WW8Num6z2OJQJ^Jo(:O: WW8Num6z3OJQJ^Jo(:O!: WW8Num6z4OJQJ^Jo(:O1: WW8Num7z0OJQJ^Jo(:OA: WW8Num7z1OJQJ^Jo(:OQ: WW8Num7z2OJQJ^Jo(*Oa* WW8Num8z0*Oq* WW8Num8z1*O* WW8Num8z2*O* WW8Num8z3*O* WW8Num8z4*O* WW8Num8z5*O* WW8Num8z6*O* WW8Num8z7*O* WW8Num8z8.O. WW8Num9z0^J0O0 WW8Num10z0o(DOD WW8Num11z0B*phOJQJ^Jo(<O!< WW8Num11z1OJQJ^Jo(<O1< WW8Num11z2OJQJ^Jo(<OA< WW8Num11z3OJQJ^Jo(6OQ6 WW8Num12z0 5\o(<Oa< WW8Num12z1OJQJ^Jo(6Oq6 WW8Num13z0 5\o(VOV Numatytasis pastraipos ariftas1:U@: Hipersaitas B*ph>*8)@8 Puslapio numeris.W@. Grie~tas5\@O@ Poraat DiagramaCJaJROR Antraat1 =x$OJQJCJPJ^JaJJB@J Pagrindinis tekstas >x./@. Sraaas?^JROR Pavadinimas1 @xx $CJ6^JaJ]2O2 RodyklA $^JR@"R Debeslio tekstasBOJQJCJ^JaJV@2V Virautinis kolontitulas C %ROBR .prastas (~iniatinklio) DHORH Sraao pastraipaE^]`LObL List ParagraphF^]`PJ aJ>Or> _1mf _1mj G_HTtHTjOj Default H1$7$*$5B*mH'phOJQJCJsH'sH'PJ^JaJ_HtHR @R Apatinis kolontitulas I %@O@ Lentels turinysJ $NON Lentels antraat K$a$ $5\6O6 Kadro turinysL X *XL7LT0Z C`p*+01v}~ - I T ` $ % < M d t 3 0 ;@DEQV[\osxy'-345Oc %*+,HMQVWX`defkl{!%&'()MQRSTUlptxyzpr-.4FG[\a~ ,-;<C\],-4LMVW_`abs012R~< !"#(n(.**++4,j,, ---.*/012Z3444&666&7/78797:7P7Q7R77777777778888898:8p8q8r8888888888999999:: :C:D:E::::::::::;;;L;M;N;k;l;m;;;;;;;#<$<%<C<===.>/>?@A/BwBBB]C^CCCEEFEYEZE\FGIKLLLLMMyMMMNNO\OO)PmPnPPQpQQQ`RRS`STTTTTVVVVW6WWWWWXXX X%X@XeXgXhXjXkXmXnXpXqXsXtXuXvXwXxXyXzX{X|X}X~XXXXXXXXXXXXXXX0800000000 00 00000 00 000000 000000$00000000000000000000000000000000$000000000000000000000000000000000000000000000000 00000 00 0d0 0 0 040 0 0 0t0 0 0 00 0 0 0<0 0 0 040 0 0 0d0 0 0 040 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0000 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0H0H0000000000H0H0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000H0H0H0H0H0F00000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 E0 E0 E0 E0E0000000000M00M00M00M000M0M0M00M@C00M@I00M0M0M@C00M0M0M@I0000000(C000T01}~ DE[\xy34+,WXkl()TUyzFG~,-\]LM`a8797P7Q7777777888898p8q88888889999::C:D:::::::;;L;M;k;l;;;;;#<$<X0000d0[ 0a@ 0P 0 @ 0 <hD 0 < 0 0 0LP 0DH 0 0PH f 00 0hp9( 0 = 0!"=a 0#$=P 0%&P# 0'(P% 0)*d`77 0+,4 0-.lef>" 0/0 012Ľ 034 0564 078l 09:dǖ 0;<ǖ 0=>ǖ 0?@ Ȗ 0ABDȖ 0CD|Ȗ 0EFȖ 0GH% 0IJJ 0KLTP 0MNP)f`E 0OP 0QR% 0ST4yJ 0UVl 0WX 0A 0YZTȖ 0C 0[\Ȗ 0]^Ȗ 0_`Ȗ 0ab4ɖ 0cdlɖ 0efɖ 0ghɖ 0ijʖ`STJ 0klLʖ 0mnʖPf ` 0op| 0qrP% 0st\SSJ 0uv$ 0wx\PJ fx: 0yz 0{|P%` 0}~`TUJ 0< 0tPmfX 0 0P%?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfX%3 !@ @| d(  B#"  B#" 0( < C 'TTData_PictureBulletsgdXXydXX~/6  ) 1 2 ; B G H L Q Y Z c j s x EI !,29!*yMP z >!G!$$m$u$$$&&&''!'+'f(l(((((,,,,--..//z00112222>3P3.595778888@9E9999999<<<<<<<<<===E EwF{F2G>G;H>HHHlJxJK K5K=KNNPPPQQQ%Q*QQQzRRSSHUQUWXeXeXgXgXhXhXjXkXmXnXpXqXXXX/Sg~/1Yo BC_`op~)+!*+/auv|~ , - H I S T _ `  # % ; < L M c d s t 2 3  / 0 :;?@CEPQUVZ\norswy&',-25NObc $%),GHLMPQUX_`cfjlz{~ !$)LMPUklopstwzor,.34EGZ\`a} +-:<BC[]+-34KMUW^br/3QS~}~;< !!""##'(m(o(-*.***++++3,4,i,j,,, - -----..)/+/001122Y3Z3344444%6&666%7&7.7/777:7O7R77777778878:8o8r88888889999: :B:E:::::::;;K;N;j;m;;;;;"<%<B<D<==->0>??@@AA.B/BvBwBBBBB\C^CCCDEFEXE[E[F]FGGIIKKLLLLMMxMyMMMMMNNNNOO[O\OOO(P)PlPnPPPQQoQpQQQQQ_R`RRRSS_S`STTTTTTTTVVVVWW5W6WWWWWXX X X$X%X?X@XeXeXgXgXhXhXjXkXmXnXpXqXXXXXQ Ct I % < M d t 0 cs24,j,6777r8888 :E:::N;m;TTV6W%XdXeXeXgXgXhXhXjXkXmXnXpXqXXXXXg~eXeXgXgXhXhXjXkXmXnXpXqXXXX  ^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJB*ph^Jo(hh^h`.\^`\o(.\^`\o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........^`OJQJB*ph^Jo( hh^h`5\o(.hh^h`OJQJ^Jo( 0^`05\o(... 0^`05\o(.... 88^8`5\o( ..... 88^8`5\o( ...... `^``5\o(....... `^``5\o(........ ^`5\o(......... hh^h`5\o(. hh^h`5\o(.. 0^`05\o(... 0^`05\o(.... 88^8`5\o( ..... 88^8`5\o( ...... `^``5\o(....... `^``5\o(........ ^`5\o(.........P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0` WW8Num1WW8Num2WW8Num4WW8Num6WW8Num8WW8Num10WW8Num11WW8Num12WW8Num13 1n)FTX0 C`p*+01v}~ I % < M d t 0 ;@DEQV[\osxy'-345Oc %*+,HMQVWX`defkl{!%&'()MQRSTUlptxyzp-.4FG[\a~ ,-;<C\],-4LMVW_`a366&7/78797:7P7Q7R77777777778888898:8p8q8r8888888888999999:: :C:D:E::::::::::;;;L;M;N;k;l;m;;;;;;;#<$<X0A`0' c7@J|(+,XPPPPP$P&P*PXP^PUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings7MarlettGMicrosoft YaHei5Mangal5& zaTahoma7&Calibri"hcrG]tGWkrgM8 -DM8 -D!48X8X2XT UserKK-54     Oh+'0l  ( 4 @LT\d User Normal.dotKK-52Microsoft Office Word@F#@8@>Ӵ@h4?M8 ՜.+,0 hp Varnos vietimo CentrasD-8X'  Pavadinimas !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$&'()*+,1Root Entry FYU?3Data dC1Table9WordDocumentkLSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%CompObjs F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q