Vaikų priėmimas ir atlyginimas už išlaikymą

VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikai į Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelį-darželį priimami vienerių- šešerių metų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą lopšelio-darželio direktoriui. Prie prašymo pridedami dokumentai, patvirtinantys  šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį. Prašyme nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, tėvų kontaktiniai duomenys, data.

Tėvų prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale.

Į lopšelį - darželį pirmiausia  priimami vaikai:

  1. turintys specialiųjų poreikių;
  2. nepilnų šeimų vaikai;
  3. socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikai;
  4. šeimų, kurių vienas iš tėvų yra mokinys arba studentas ir mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose;
  5. šeimų, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
  6. šeimų, kai vienas iš tėvų yra pirmos arba antros grupės invalidas;
  7. Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomenduoti vaikai.

Vaikų grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos atskirai. Esant laisvų vietų vaikai į grupes priimami visus metus.

Grupių skaičius nustatomas vadovaujantis  Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą”.

Lopšelis-darželis, dėl objektyvių priežasčių negalintis užtikrinti reikalingos specialiosios pedagoginės ar socialinės pagalbos, suderinęs su vaiko tėvais, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų teikimo skyriumi bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo vaikui ugdytis kitame vaikų lopšelyje-darželyje.

 

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO, UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE

 

1. Dienos atlyginimas iki 3 m. amžiaus vaikui – 1,74 € ;

2. Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 m. amžiaus vaikui –1,88 € ;

3. Mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui – 3,00 € ;

4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams nemokamo maitinimo pietų kaina - 1,45  €.

 

 Pastaba.  Kainos patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-623.

_____________________________________

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII- 428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO (2017m. kovo  28d. Nr. T-VIII-623)