Finansinės ataskaitos

 

VARĖNOS  „ PASAKOS „ VAIKŲ  LOPŠELIO  - DARŽELIO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II  KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M.  BIRŽELIO 1 D. DUOMENIS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 1 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

_____________________________________________________________________

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (TĘSINYS)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 

VARĖNOS  „ PASAKOS „ VAIKŲ  LOPŠELIO  - DARŽELIO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ II  KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO