Finansinės ataskaitos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. Kovo 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. Kovo 31 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Prie 2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų)

______________________________________________________________

VARĖNOS „PASAKOS „ VAIKŲ  LOPŠELIS - DARŽELIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_______________________________________________________________

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

VARĖNOS  „ PASAKOS „ VAIKŲ  LOPŠELIO  - DARŽELIO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I  KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

DĖL  ATASKAITŲ  PATEIKIMO PRIE 2018 METŲ I  KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

________________________________________________________________

APSKAITOS POLITIKA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

VARĖNOS „PASAKOS „ VAIKŲ  LOPŠELIS - DARŽELIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 m. gruodžio 31 d.

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS