Tvarkų aprašai

 1. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 2. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI (projektas)

 3. KRIZIŲ VALDYMO VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE APRAŠAS
 4. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
 5. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS
 6. VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO PEDAGOGŲ TARYBOS TVARKOS APRAŠAS
 7. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS
 8. INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 9. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 10. SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS
 11. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 12. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 13. VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS
 14. VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS
 15. VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO LAUKO DARŽELIO GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS
 16. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO nuostatai
 17. VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO KOMANDINIO DARBO, SPRENDŽIANT PATYČIŲ, SMURTO ATVEJUS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE, TVARKOS APRAŠAS
 18. VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 19. VARĖNOS ,,PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO PEDAGOGŲ METINIO VEIKLOS POKALBIO TVARKOS APRAŠAS