Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurią sudaro:

  1. Lilija Vorevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Eglė Jančauskienė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
  3. Neringa Juočienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja);
  4. Lina Grimutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja);
  5. Danutė Česnulienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Komisijos sekretorė – Rasa Valentukevičienė

Tel.:  8 691 37731