Laisvos darbo vietos

Atranka ūkvedžio pareigoms užimti

2020-12-10

Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti, 1 etatas, pagal neterminuotą darbo sutartį. 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

turėti automobilį ir vairuotojo pažymėjimą;

gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office, Word Excel).

Privalumai:

darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių išklausyti kursai;

Darbo pobūdis: ūkvedys organizuoja lopšelio-darželio maisto produktų išdavimą iš sandėlio, rūpinasi materialinėmis vertybėmis, yra materialiai atsakingas asmuo, atsakingas už personalą, atliekantį ūkines ir technines funkcijas, už patalpų ir jose esančių įrenginių bei teritorijos tvarką ir saugumą, tvarkingą pastatų, patalpų eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą.

Ūkvedys turi išmanyti ir gebėti: taikyti praktikoje viešųjų pirkimų, darbų saugos, geros higienos praktikos, gaisrinės ir civilinės saugos bei sveikatos saugos įstatymus, gebėti vykdyti viešuosius pirkimus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti reikalingus lopšelio-darželio vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. Planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, savarankiškai vykdyti kitas direktoriaus pavestas funkcijas.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių išklausytų kursų pažymėjimus ir jų kopijas (jei pretendentas turi).
  5. Rekomendaciją (atsiliepimą) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokį turi).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2020 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pastaba. Pokalbiui bus kviečiami tik tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus ūkvedžio pareigybės funkcijoms vykdyti. Apie pokalbį informuosime asmeniškai telefonui.

 

Dokumentai priimami kasdien: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val., adresu: Dzūkų g. 11, Varėna arba elektroniniu paštu darzelis.pasaka@varena.lt. Informacija teikiama tel. 8 691 37731.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.