Maitinimo paslaugos

SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-IX-61 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATRIRTINIMO” PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL UGDYTINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO MAITINIMO ORGANIZAVIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020 m. kovo 18 d. Nr. V-421)

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU REKOMENDACIJOS PATVIRTINIMO (2020 m. kovo 25 d. Nr. DV-223)

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394)

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje – darželyje vaikai maitinami keturis kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų (atsisakyti pusryčių arba pavakarių) skaičių. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, priešpiečių,  pietų ir pavakarių laikas skiriasi:

– pusryčiai 8.10 – 8.30 val.

– priešpiečiai 10.10 – 10.30 val.

– pietūs 11.55 – 12.20 val.

– pavakariai 15.25 – 15.50 val.

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYTINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKA

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamo mėnesio 20 d.

VALGIARAŠTIS 1

VALGIARAŠTIS 2

VALGIARAŠTIS 3