Ugdymas

UGDYMO PROGRAMOS

Ankstyvasis, ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.) ir atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 30 d. (pritarta Varėnos rajono tarybos sprendimu Nr. T-XI-986).

Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą(si):

 • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, būnant savimi šalia kitų, įveikiant sunkumus, bendraujant ir bendradarbiaujant);
 • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo įgūdžius);
 • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
 • komunikavimo (klausyti, kalbėti, išreikšti save, bendrauti su kitais, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai);
 • meninės (įsivaizduoti, pajausti, grožėtis, kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

Vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą(si), vertybinių nuostatų formavimą(si).

Ugdymo(si) pasiekimai ir jų vertinimo sistema

Vaiko pasiekimų vertinimas – tai būdas, padedantis sekti vaiko keitimąsi.

Vertinimo tikslai:

 • Duomenų rinkimas apie vaiko ypatumus, poreikius, interesus, ugdymosi stilių, pomėgius, esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Ugdymo proceso individualizavimas;
 • Pedagogų darbo metodų, būdų efektyvumo įsivertinimas ir tobulinimas;
 • Ugdymo proceso planavimas;
 • Tėvų informavimas, šeimos įtraukimas į tolimesnių vaiko ugdymo(si) gairių numatymą.

                      Įstaigoje ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistemą kuriame ir tobuliname. Vertinimo sistemą sudarys penkios kompetencijos:

 • socialinė,
 • sveikatos saugojimo,
 • komunikavimo,
 • pažinimo,
 • meninė.

Vertinimas vykdomas sistemingai: mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir jiems pasibaigus (gegužės-birželio mėn.). Esant kalbos ir komunikacijos sutrikimams, informuojama vaiko gerovės komisija, kuri rūpinasi, kad vaikui (šeimai) būtų suteikta logopedo pagalba.

Vaiko pažangos vertinime dalyvauja grupės auklėtojos, joms talkina įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas, meninio ugdymo (dailės, muzikos) mokytojai), tėvai. Tėvams parengti atskiri klausimynai, kurie dera su pedagogams skirtais vertinimo instrumentais. Tėvams suteikiama prieinama, aiški ir išsami informacija apie vertinimo procedūras, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo principų.

Labai svarbus paties vaiko dalyvavimas jo pasiekimų vertinime, kai vaikas iš darbelių, piešinių, filmuotos medžiagos mato savo pažangą, aptaria ją kartu su grupės auklėtojomis, draugais. Tai ugdo jo atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis, didina savivertę, padeda suvokti savo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis, didina ugdymosi motyvaciją.

Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami, taikant šiuos metodus: vaiko stebėjimą, pokalbį su vaiku ir tėvais, vaiko veiklos ir kalbos analizę.

Siekiant geriau pažinti vaiką bei užtikrinti globos ir ugdymo įstaigoje bei šeimoje tęstinumą, vertinama kiekvieno naujai atvykusio vaiko adaptacija, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Šiame etape labai svarbus vaiko stebėjimas ir pokalbiai su tėvais (globėjais), padedantys sužinoti iš kokios aplinkos vaikas atėjęs ir kokie jo šeimos prioritetai.

Siekiant sisteminti ir dokumentuoti vaikų pažangą, rengiami individualūs vaikų pasiekimų aplankai, kuriuose saugomi piešiniai, lankstiniai, aplikacijos, raidžių ar skaičių elementai, žodinė kūryba, vaikų samprotavimai, kūrybos knygelės, pratybų sąsiuvinukai. Vaiko aplanke kaupiami jo stebėjimo duomenys (auklėtojos užrašai apie vaiko emocinę būseną, judėseną, pažinimo ypatumus, kalbą, žaidimus, elgesį). Vaikų pasiekimai, įgyvendinant ugdymo turinio tikslus, atsispindi auklėtojų savaitės veiklos apmąstymuose. Šiais duomenimis auklėtoja remiasi, planuodama ugdymo procesą, individualizuodama veiklą, keldama ugdymo tikslus, numatydama darbo metodus ir savo kompetencijų tobulinimo sritis.

Siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dermės, ikimokyklinio ugdymo pedagogas perduoda vaiko pasiekimų aplanką priešmokyklinio ugdymo pedagogui.

Vaikų kultūrą laikome svarbiausia įstaigos kultūros dalimi, todėl džiaugiamės vaikų darbeliais, rengdami vaikų kūrybos parodas, taip pat ir personalines. Gabiausiems vaikams nuolat sudarome galimybes pasirodyti mieste rengiamuose dailės, muzikos, teatro, žodinės kūrybos festivaliuose, konkursuose, parodose. Apdovanojimai, padėkos už dalyvavimą šiuose renginiuose eksponuojami grupėse.

Vaikų pasiekimų tyrimai yra konfidencialūs, apie juos žino tyrime dalyvavę grupės auklėtojos, specialistai, vaiko tėvai. Apibendrinta vaikų pasiekimų vertinimo medžiaga aptariama metodinės tarybos posėdžiuose spalio ir birželio mėn.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „VAIKYSTĖS TAKELIU“

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINĖMS PROGRAMOMS 2022 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-IX-986

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinėse grupėse ugdymo procesas ir pasiekimų vertinimas vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (2022).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO