RESPUBLIKINĖ PRAKTINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ KONFERENCIJA „KŪRYBIŠKI IR INOVATYVŪS VAIKŲ UGDYMO(SI) KONTEKSTAI. PATIRČIŲ SKLAIDA“

RESPUBLIKINĖ-PRAKTINĖ-KONFERENCIJA

Pasauliui keičiantis, kinta ir vaikų ugdymas. Šiuo metu auginame technologijų kartą, kuriai išugdyti nebepakanka tradicinių mokymosi metodų. Naująją kartą domina problemų sprendimas, inžinerija, naujausios technologijos, įvairių disciplinų sąsajos. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas.

Šiuolaikinės ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagrindinis siekis – užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą.

Lapkričio 29 d. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje įvyko respublikinė praktinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Kūrybiški ir inovatyvūs vaikų ugdymo(si) kontekstai. Patirčių sklaida“. Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ paskirtis – padėti pedagogams įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, todėl ir konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąja darbo patirtimi dirbant su rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ rinkiniais. Konferencijoje patirtimi dalijosi respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai bei vadovai. Parengta 15 pranešimų, kuriuos pristatė 22 pedagogai. Kaip rekomendacijomis naudojasi ir praktiškai taiko, pristatė ne tik mokytojos, bet ir įstaigų vadovai, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja. Rinkiniuose ir mokytojų pristatymuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Prieš organizuojamą konferenciją buvo įdomu sužinoti, kiek pedagogai susipažinę ir praktiškai taiko metodinių leidinių rinkinį „Žaismė ir atradimai“. Konferencijos organizatoriai parengė anketą ir išsiuntė užsiregistravusiems konferencijos dalyviams. Rekomendacijas praktiškai juos išbandę buvo 71,4 proc., 8,6 proc. – iš dalies, 17,1 proc. apklausos dalyvių rekomendacijose teigė ieškoję idėjų, siekdami organizuoti įdomesnę ir prasmingesnę ugdomąją veiklą. Metodinėse rekomendacijose akcentuojama, kad veikla turėtų prasidėti nuo vaikų pasiekimų įvertinimo, tinkamo aplinkos pa(si)ruošimo, nuo vaikų įsitraukimo, kontekstų. 45,7 proc. atsakiusiųjų teigė, kad numato veiklą pagal mokytojo pasirinktą temą, 74,3 proc. numato veiklą pagal vaikų pasiekimų rezultatus ir 17,1 rekomendacijas renkasi, kai pritrūksta idėjų. STEAM inovacijoms, veikloms įgyvendinti priemones pedagogai dažniausiai gaminasi patys – 73,3 proc., 65,7 proc., – perka ir 57,1 proc. turi įstaigoje. Anketos apibendrinti rezultatai buvo pristatyti ir konferencijos dalyviams. Patirtys buvo įdomios ir naudingos. Tikimės, kad dalijimasis gerąja patirtimi padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus ir priemones.

Konferencijos organizatorės:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Vorevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Asta Rimkuvienė